Privatlivspolitik

1. Formålet med politikken

Progardia Healthcare ApS (”Progardia”) behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når Progardia etablerer en kontakt med dig som patient, og i forbindelse med levering af sundhedsydelser, herunder undersøgelse og diagnostik, eller hvis du på anden måde kommer i kontakt med Progardia, f.eks. som leverandør eller samarbejdspartner, hvis du ansøger om job hos Progardia, eller besøger Progardias hjemmeside.

Progardia skal som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis Progardia behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er Progardia dog forhindret i at iagttage denne oplysningspligt. Det er navnlig aktuelt i de tilfælde, hvor Progardia er underlagt tavshedspligt, eller andre interesser taler afgørende imod at informere dig. Denne privatlivspolitik indeholder information om Progardias behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos Progardia er:

Progardia Healthcare ApS
CVR-nr.: 41480580
Teglgårdsparken 118

5500 Middelfart

Progardia kan kontaktes vedrørende sin behandling af personoplysninger på:

Telefon: +45 70 60 11 60
E-mail: info@progardia.dk

3. Progardias behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om, hvordan Progardia behandler personoplysninger herunder:

Patientadministration
Formål Formålet er at varetage patientadministration, herunder kommunikation, planlægning og fakturering.
Registrerede Patienten
Kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Endvidere kan Progardia behandle særlige kategorier af personoplysninger, herunder oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvor Progardia yder sundhedsydelser til patienter som led i patientens medlemskab af en sådan forening.
Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at Progardia kan opfylde aftalen med patienten eller gennemføre foranstaltninger på patientens anmodning forud for aftaleindgåelsen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for, at Progardia kan overholde en retlig forpligtelse, herunder bogføringslovens § 10, som Progardia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at Progardia kan forfølge sin legitime interesse i at varetage patientrelationen, herunder kommunikere, planlægge og fakturere, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Kilde Patienten
Tidsrum for behandling Oplysningerne opbevares i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Såfremt der verserer en klage-, tilsyns-, eller erstatningssag, hvor oplysningerne har betydning for sagen, opbevares oplysningerne så længe sagen verserer efter udløbet af de 10 år.
Kategorier af modtagere

Hvor det er aftalt, at Progardias sundhedsydelser skal betales af patientens organisation, arbejdsgiver eller det offentlige, videregiver Progardia personoplysninger, der fremgår af fakturaen til den pågældende organisation, arbejdsgiver, eller regionen.

Progardia videregiver endvidere personoplysningerne til revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for at revisor kan udføre revision, eller i forbindelse med modtagelse af rådgivning.

Herudover benytter Progardia eksterne leverandører, herunder IT-leverandører og ekstern bogholder, der får overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Progardia. Progardia har indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Progardia.

Progardia overfører ikke oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Undersøgelse og diagnosticering
Formål Formålet er undersøgelse og diagnosticering, herunder indsendelse af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
Registrerede Patienten
Kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger, der fremgår af patientjournalen, herunder oplysninger om navn og adresse, højde og vægt, samt CPR-nummer. Særlige kategorier af personoplysninger, der fremgår af patientjornalsen, herunder helbredsoplysninger, blandt andet i form af billeddiagnostisk materiale.
Behandlingsgrundlag

Behandling af almindelige personoplysninger er nødvendig af hensyn til Progardias opfyldelse af aftalen med patienten, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på patientens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af almindelige og særlige kategorier af personoplysninger er endvidere nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, herunder journalføringspligten, som påhviler Progardia i medfør af lovbekendtgørelse 2019-07-08 nr. 731 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6, samt bekendtgørelse 2021-06-08 nr. 1225 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.), herunder særligt §§ 5, 29 og 35, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt artikel 9, stk. 2, litra f.

Endvidere er behandling af særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, og forvaltning af læge- og sundhedstjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3.

Behandling af CPR-nr. følger af lovgivningen, herunder bekendtgørelse 2021-06-08 nr. 1225 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.), herunder særligt §§ 5, 29 og 35, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Videregivelse af almindelige og særlige kategorier af personoplysninger sker på grundlag af patientens samtykke i medfør af sundhedslovens kapitel 9, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a. Endvidere videregives personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed eller embedslæge, som Progardia er underlagt, eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra f.

Videregivelse af CPR-nr. er nødvendig for at sikre en entydig identifikation af patienten eller kræves af en offentlig myndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

Kilde Patienten selv, samt fra sygehuse, læger/speciallæger og privathospitaler.
Tidsrum for behandling Oplysningerne opbevares i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Såfremt der verserer en klage-, tilsyns-, eller erstatningssag, hvor oplysningerne har betydning for sagen, opbevares oplysningerne så længe sagen verserer efter udløbet af de 10 år.
Kategorier af modtagere

Progardia videregiver personoplysningerne i patientjournalen til praktiserende læge eller speciallæge, offentlige sygehuse og privathospitaler med patientens samtykke.

Herudover videregiver Progardia personoplysninger ved indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorierne. Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.

Såfremt regionen betaler for sundhedsydelserne, vil Progardia videregive personoplysningerne i patientjournalen til den henvisende sygehusafdeling, samt til den pågældende region i forbindelse med fakturering til regionen.

Herudover benytter Progardia eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der får overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Progardia. Progardia har indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Progardia.

Progardia overfører ikke oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Markedsføringsmæssige tiltag
Formål Formålet er at foretage markedsføring af Progardias forretning og ydelser.
Registrerede Den kontaktede pr. telefon/mail.
Kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger herunder navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer og organisation.
Behandlingsgrundlag Hvis vi tidligere har haft kontakt med en relation på den ene eller anden måde, vurderer vi, at vi har en legitim interesse i at behandle dennes personoplysninger, så vi kan fastholde vores relation og markedsføre vores ydelser, samt sørge for, at vores henvendelser til vores relation er så relevante som muligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.
Kilde Relationen selv eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Facebook eller relationens organisations hjemmeside.
Tidsrum for behandling Oplysningerne slettes, når relationen selv frabeder sig, at vi henvender os.
Kategorier af modtagere ––––
Besøgende på progardia.dk
Formål Formålet er administration af besøgende på progardia.dk, herunder sikre funktionalitet, statistik og markedsføring.
Registrerede Den besøgende på progardia.dk.
Kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger, herunder IP-adresse og dato.
Behandlingsgrundlag

Progardia forfølger sin legitime interesse i at i fortage lagring af nødvendige cookies, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Progardia lagrer øvrige cookies med den besøgendes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan læse mere om Progardias brug af cookies i Progardias cookiepolitik.

Kilde Den besøgende.
Tidsrum for behandling Oplysninger om den enkelte cookies varighed fremgår af Progardias cookiepolitik.
Kategorier af modtagere

Progardia videregiver i visse tilfælde personoplysninger til professionelle rådgivere i forbindelse med modtagelse af rådgivning.

Herudover benytter Progardia eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der får overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Progardia. Progardia har indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Progardia.

Rekruttering
Formål Formålet er rekruttering, herunder at behandle og vurdere en ansøger i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos Progardia.
Registrerede Ansøgeren.
Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring og andre personoplysninger, ansøgeren afgiver, samt referencer.

Oplysninger om strafbare forhold, herunder straffeattest, på den ansøger, der tilbydes en stilling.

Progardia behandler i visse tilfælde særlige kategorier af personoplysninger, herunder om sygdomme, der aktuelt vil have stor betydning for ansøgerens mulighed for at udføre den pågældende stilling.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at Progardia kan forfølge en legitim interesse i at kunne rekruttere en ansøger til en stilling hos Progardia, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Progardia behandler personoplysninger som indhentes via reference, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Progardia behandler endvidere personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af ansøgeren selv, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e. Progardia forfølger i den forbindelse en legitim interesse i at kunne rekruttere ansøgere til stillinger hos Progardia. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Progardia behandler oplysninger om straffeattest, såfremt det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse i at sikre, at ansøgeren kan varetage den stilling hos Progardia, som skal besættes, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger er nødvendig for at overholde Progardias eller ansøgerens arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, herunder lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet § 2, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Kilde Ansøgeren og hos evt. referencer (hvis ansøgeren har givet sit samtykke) samt oplysninger, der i øvrigt er offentligt tilgængelige.
Tidsrum for behandling

Oplysninger om en ansøger, der ikke tilbydes en stilling slettes efter 3 måneder, regnet fra tidspunktet, hvor ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning, medmindre ansøgeren har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller særlige forhold betinger en længere tids opbevaring.

Oplysninger om ansøgere, der tilbydes en stilling hos Progardia, overgår til ansøgerens personalemappe.

Kategorier af modtagere

Progardia videregiver i visse tilfælde personoplysninger til sine professionelle rådgivere i forbindelse med modtagelse af rådgivning.

Herudover benytter Progardia eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der får overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Progardia. Progardia har indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Progardia.

Progardia overfører ikke oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Leverandøradministration
Formål Formålet er at varetage administration af leverandør- og samarbejdsforhold.
Registrerede Leverandøren eller samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.
Kategorier af personoplysninger Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. På medarbejdere hos leverandøren eller samarbejdspartneren behandler Progardia navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer.
Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med Progardias leverandør eller samarbejdspartner eller for at gennemføre foranstaltninger på deres anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for, at Progardia kan overholde en retlig forpligtelse, herunder krav i bogføringslovens § 10, som Progardia er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at Progardia kan forfølge sin legitime interesse i at varetage leverandør- eller samarbejdsforholdet og opfylde aftalen med sin leverandør eller samarbejdspartner, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Kilde Leverandøren eller samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.
Tidsrum for behandling Oplysningerne slettes efter 6 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori leverandør- eller samarbejdsforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.
Kategorier af modtagere

Progardia videregiver alene personoplysninger til revisorer og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at Progardia kan modtage rådgivning.

Herudover benytter Progardia eksterne leverandører, herunder IT-leverandører og ekstern bogholder, der får overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til Progardia. Progardia har indgået databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Progardia.

Progardia overfører ikke oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

4. Behandlingssikkerhed

Progardia er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af Progardias patienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. Progardia prioriterer patientfortrolighed og informationssikkerhed højt, og Progardia er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger. Progardia har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelse af såvel patientinformation, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Progardia gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af Progardias politikker.

5. Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog blive begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder eller være i strid med Progardias tavshedspligt.

 • Tilbagekalde samtykke
  I det omfang Progardias behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen berører dog ikke lovligheden af den behandling, Progardia har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til Progardias behandling af dine personoplysninger tilbage, bedes du kontakte os.

 • Ret til indsigt
  Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om Progardia behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, og hvordan Progardia behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.

 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.

 • Ret til sletning
  Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, Progardia behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af Progardia. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

 • Ret til at transmittere personoplysninger (”dataportabilitet”)
  Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

 • Ret til at gøre indsigelse mod Progardias behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Progardias behandling af dine oplysninger.
6. Ændringer i denne privatlivspolitik

Gennemsigtighed er et løbende ansvar og Progardia opdaterer derfor løbende denne privatlivspolitik.

Privatlivspolitikken er senest opdateret den 23. juni 2021.

Cookies på progardia.dk

Progardias brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger.

Du kan læse mere om cookies på: https://erhvervsstyrelsen.dk/introduktion-til-cookies

Hvis du har spørgsmål til Progardias brug af cookies er du velkommen til at kontakte os på info@progardia.dk, via vores kontaktformular eller ved at ringe til os på:

(+45) 70 60 11 60.

Kontakt og klage

Hvis du ønsker at klage over Progardias behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med din klage til info@progardia.dk. Progardia vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/.